Hautajaisten merkitys

Kädet arkulla

Kirjoittaja: Anja Terkamo-Moisio, terveystieteiden tohtori, sairaanhoitaja, tutkija, Itä-Suomen yliopisto, Hoitotieteen laitos

Hautajaisrituaalien merkitys surussa

Läheisen ihmisen kuolema muuttaa surevan maailmaa peruuttamattomasti. Menetykseen liittyy suru, joka on hyvin yksilöllinen, niin kestoltaan kuin myös intensiteetiltään. Kuolemaan liittyvällä surulla voi olla hyvin monitahoiset vaikutukset surevan identiteettiin, sosiaalisiin suhteisiin tai hengellisyyteen. Läheisen kuolema voi heikentää surevan terveydentilaa, samoin kuin myös hänen taloudellista tilannettaan. Sureva on pakotettu hyväksymään läheisen kuoleman osana omaa elä-mäntarinaansa, niin kivuliasta kuin se onkin. Suru auttaa muuttuneeseen maailmaan sopeutumisessa, koska se mahdollistaa surevalle kuoleman todellisuuden hyväksymisen. Surevan elämän uudelleen rakentuminen vaatii aikaa, jonka määrä on yksilöllinen ja riippuvainen sekä surun vaikutusten monitahoisuudesta, että surevan henkilökohtaisista kokemuksista ja ominaisuuksista.

Kuolemaan liittyy useita rituaaleja, jotka osaltaan luovat surulle raamit, tietynlaisen struktuurin, johon se kuuluu. Rituaalit vahvistavat menetyksen todellisuutta, mutta samalla ne luovat myös turvallisuuden tunnetta ja auttavat ilmaisemaan surua erilaisissa tilanteissa. Esimerkiksi kun saamme tiedon meille läheisen ihmisen kokemasta menetyksestä, olemme tottuneet esittämään suruvalittelumme. Surevan kohtaaminen on kuitenkin tilanne, joka koetaan usein vaikeaksi. Tällaisissa tilanteissa rituaalit neuvovat ja ohjaavat meitä siinä, kuinka menetellä.

Hautajaisjärjestelyt käynnistävät suruprosessin

Hautajaisten merkitys kuolemaan liittyvänä rituaalina on hyvin monitahoinen. Hautajaisjärjestelyt itsessään vievät usein kaiken ajan läheisen kuolemaa seuraavina päivinä, joskus jopa viikkoina. Järjestelyjen aikana kuolema sekä sen lopullisuus ovat koko ajan läsnä, mikä auttaa surevia ymmärtämään tapahtuneen todellisuuden. Samaan aikaan kuin hautajaisjärjestelyt auttavat suruprosessin käynnistymisessä, ne myös antavat mahdollisuuden tehdä jotain konkreettista sekä ilmaista surua. Mikäli läheisen kuolemaan liittyvä suru tuntuu musertavalta, voivat hautajaisjärjestelyt auttaa surevaa pitämään kiinni elämästä ja selviytymään ensimmäisistä kuoleman jälkeisistä päivistä. Usein hautajaisjärjestelyihin osallistuu useita ihmisiä. Hautajaisjärjestelyjen yhteydessä he voivat yhdessä muistella vainajaa antaen toisilleen sosiaalista tukea surun keskellä. 

Kuoleman kohtaamiseen liitetään usein pysähtyminen ja hiljentyminen. Hautajaisjärjestelyihin liittyviä kokemuksia sitä vastoin kuvataan monesti sanoilla kiire ja suoritus. Hautajaisiin liittyvät järjestelyt ovatkin kuormittavia jo tilanteesta itsestään johtuen. Tämä kuormittavuus voi tuntua konkreettisesti uupumuksena. Samalla tavoin hautajaisten järjestelyyn osallistuminen voi tuntua ahdistavana velvollisuutena. Se voi kuitenkin olla myös järjestelyihin osallistuvan aktiivinen valinta, toive tehdä viimeinen palvelus kuolleelle läheiselle.

Hautajaiset ja surun yhteisöllisyys

Hautajaiset ovat elämän viimeinen siirtymäriitti, jossa vainaja saatetaan tästä elämästä pois. Aiemmin hautajaisten tarkoituksena voitiin nähdä olevan elämän viimeisen etapin juhlistaminen. Tänä päivänä niiden merkitys kietoutuu vahvasti surun käsittelyyn sekä vainajan yksilöllisyyden korostamiseen. Hautajaisista toivotaan niin sanotusti kuolleen henkilön näköistä tilannetta. Hautajaisten muodosta riippumatta ne tarjoavat viimeisen mahdollisuuden jättää jäähyväiset ja surra vainajaa yhdessä. Hautajaisissa jaettu suru tai tilanteen luonne voivat johtaa siihen, että osallistuminen tuntuu vastenmieliseltä tai vaikealta. Poissaolo hautajaisista saattaa kuitenkin tarkoittaa tärkeän suruun ja kuolemaan liittyvän rituaalin uupumista, mikä voi johtaa pitkäaikaiseen keskeneräisyyden tunteeseen. Hautajaisiin osallistumista pidetäänkin erittäin tärkeänä surun näkökulmasta, etenkin lapsisurevien kohdalla. 

Hautajaisissa korostuu surun yhteisöllisyys. Yhdessä suremista pidetäänkin surukokemusta helpottavana tekijänä. Vaikka hautajaiset muistuttavat surevia kuoleman ja menetyksen todellisuudesta, ne uudelleenjärjestävät samalla sosiaalista järjestystä sekä ilmaisevat yhteisön jatkuvuutta. Surevan näkökulmasta hautajaiset ja niihin liittyvät rituaalit myös osaltaan rakentavat heidän uutta identiteettiään ja liittävät heidät osaksi yhteisöä ja sen perinteitä. 

Yhteisöllisyyden sekä sosiaalisen tuen kokemukset ovat merkittäviä surussa myös hautajaisten jälkeen, jolloin sureva saattaa kokea itsensä yksinäiseksi sopeutuessaan uuteen elämäntilanteeseen sekä muuttuneeseen identiteettiin. Sosiaalisten suhteiden lisäksi sureva voi löytää lohtua myös suruun liittyvistä rituaaleista, kuten esimerkiksi muistelusta tai haudalla/muistopaikalla käymisestä. Nämä auttavat surevaa sekä tulevaisuuden rakentamisessa, että pysyvän suhteen luomisessa kuolleeseen läheiseen.

Ylin kuva oikealla: Hietaniemen kappelin edusta, hautajaiset, hautasaatto. Valokuvaaja Kannisto, Väinö. Kuvausvuosi 1946. Helsingin kaupunginmuseo.

Hietaniemen kappeli
Muistotilaisuudessa tarjotaan usein jotakin suolaista ja makeaa.
Kukkien lasku